سرويسهاي ميزباني لينوكس

مناسب جهت ميزبانی وب سايت های PHP و HTML و بانك اطلاعاتی MySql، ميزبانی پرتال ها و انجمن ها و CMSهای آماده


 

  سرويسهاي ميزباني ويندوز

مناسب جهت ميزبانی وب سايتهاي ASP، Html ، .Net1&2 ، JSP و بانك اطلاعاتی SQL Server 2000 و Microsoft Access به همراه كامپوننت های مورد نياز جهت ارسال ايميل و ...